About me


Gerald Muller

Docent Software Developer

Mijn professionele carrière heb ik niet in de informatie en communicatie technologie (ICT) gestart. Mijn roots liggen in de Grafische sector. Tijdens de zessentwintig jaar in die sector waar mijn primaire taak bestond uit het vervaardigen van kwalitatief hoogstaand drukwerk plus het opleiden van nieuw personeel, kwam ik steeds meer in aanraking met de automatisering. Steeds vaker ging ik mij bezighouden met het bouwen van complexe worksheets, databases en hardware configuraties.

Via een kronkelige weg vond ik mijn weg naar het onderwijs. In eerste instantie lag de nadruk op multimedia, maar al gauw ging ik mij ook bezig houden met ICT. Mijn inziens een mooie mix waar media en ICT met elkaar verweven zijn. Om mijn taken goed uit te kunnen voeren ben ik mij pedagogisch en didactisch gaan professionaliseren. Mijn pedagogisch didactisch diploma (PDD) heb ik in het voorjaar van 2012 op Hogeschool Windesheim in ontvangst mogen nemen.

Om mijn vaktechnische vaardigheden te vergroten heb ik daarna diverse Adobe cursussen gevolgd en heb ik mij bezig gehouden met de verhuizing van de opleidingen Grafimedia en ICT naar een nieuw gebouw. De indeling van de lokalen en voorzieningen alsmede de verhuizing zelf behoorde tot mijn verantwoordelijkheid. Hiervoor had ik nauw contact met de projectleider, architect, Extern ICT bedrijf en verhuizers.

Hier hield het voor mij niet op. Ik wilde verder. Ik wilde mijn bevoegdheid tweede graad halen. Om mij goed voor te bereiden op deze zware opleiding wilde ik eerst mijn basisvaardigheden op niveau brengen. Op Hogeschool Windesheim heb ik hiervoor een jaar Nederlands, Wiskunde en Natuurkunde gestudeerd. Het certificaat Voorbereidende Lerarenopleiding Beroepsonderwijs (VL) Heb ik juli 2014 in ontvangst mogen nemen.

In hetzelfde jaar ben ik begonnen aan de Hogeschool Windesheim met de Lerarenopleiding Technisch beroepsonderwijs Informatie en Communicatie Technologie, kortweg LTB-ICT genoemd. In verband met mijn persoonlijke situatie als alleenstaande vader heb ik voor twee inschrijvingen gekozen. Ik wilde voor mijzelf een rustpunt in de opleiding bouwen. Daarom ben ik naast mijn Bachelor- ook het Associate Degree (AD) traject ingegaan. Omdat de diepgang van deze opleiding verder gaat dan welke op het voorgezet onderwijs gegeven wordt, heb ik besloten mijn werkzaamheden te verplaatsen naar het middelbaar beroepsonderwijs. In 2015 heb ik mijn propedeuse behaald. In 2017 mijn AD. Mijn Minor Speciale onderwijszorg in 2018 en de Bachelor opleiding heb ik in 2019 afgerond waarmee ik de titel BEd “Bachelor of Education” verworven heb.Mijn doelstelling als docent waarmee alles is begonnen, is goed onderwijs verzorgen niet als de klassieke docent, maar als coach de student begeleiden tijdens zijn/haar schoolcarrière naar werkcarrière. Hierbij staat zelfontwikkeling en zelfontplooiing centraal in synergie met het bedrijfsleven met als grondslag het kwalificatiedossier. In de snelle ontwikkeling van de ICT-branche staat een leven lang leren centraal met kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, ras, leeftijd en specifieke hulpvraag.